Aktualitātes

SUŅU TURĒŠANAS NODEVA RĪGAS PILSĒTĀ

Suņu turēšanas nodeva Rīgas pilsētā

Suņa īpašniekam, sunim sasniedzot 6 mēnešu vecumu, katru gadu līdz 1. martam ir jāmaksā ikgadējā suņa turēšanas nodeva. Suņa turēšanas nodeva 2020. gadā ir 10.00 EUR.

Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga.

Suņa turēšanas nodevu sāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un maksā katru gadu visa suņa mūža garumā.

Suņa turēšanas nodeva maksājama pēc 1. marta, ja 6 mēnešu vecumu suns sasniedz pēc kārtējā gada 1. marta.

SUŅU TURĒŠANAS NODEVA RĪGAS PILSĒTĀ

Par suni, kurš 6 mēnešu vecumu sasniedz kalendārā gada otrajā pusē vai kurš iegādāts kalendārā gada otrajā pusē un par kuru nav samaksāta suņa turēšanas nodeva Rīgā par kārtējo gadu, attiecīgajā gadā ir maksājami 50% no suņa turēšanas nodevas.

No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:

  • personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
  • personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;
  • valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:

  • par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;
  • par sterilizētu suni.

Veicot maksājumu,   jānorāda suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.

Rekvizīti suņu nodevas samaksai:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģ. Nr.: LV90011524360, Konta numurs: LV33NDEA0023300000000, Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Kods: NDEALV2X

vai

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģ. Nr.: LV90011524360, Konta numurs: LV74UNLA0023300000000, Banka: AS “SEB banka”, Kods: UNLALV2X.

Rīgas pilsētā suņu turēšanas nodevas apmaksa un reģistrācijas izpilde, uzraudzība un kontrole notiek ievērojot 2016. gada apstiprinātos Rīgas domes saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Rīgā.

Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

Suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc Rīgas pašvaldības policijas amatpersonu vai Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonu pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt pasīvā lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīcē (turpmāk – mikroshēma) iekļauto datu iegūšanu. Gadījumā, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs nevar izpildīt šo, tad reģistrācijas fakta pārbaudes nodrošināšanai amatpersonām ir tiesības pieaicināt suņa notveršanai un nofiksēšanai pakalpojuma sniedzēju, kas publiskā iepirkuma rezultātā ir ieguvis tiesības Rīgā nodrošināt klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un suņa īpašnieks sedz ar suņa izķeršanu saistītos izdevumus pakalpojuma sniedzējam.

Suņa īpašnieks saņem pie praktizējoša veterinārārsta ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas ir apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas nomaksai. Suņa īpašniekam jāuzrāda kvīts par suņa turēšanas nodevas samaksu vai dokuments, kas apliecina, ka persona ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, ka persona ir ar 3. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti vai dokuments, kas apliecina statusu, ka valsts vai pašvaldības iestādē tiek audzēti dienesta vajadzībām. Suņa īpašniekam jāuzrāda suņa Lolojumdzīvnieka pase un/vai vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

Ja veterinārārsts pārbaudot secina, ka dokumenti ir kārtība un precīzi, tad jebkurā SIA Dr.Beinerts Rīgas klīnikā ir iespējams saņemt suņu nodevas žetonu pašreizējajam gadam.

Suņa turēšanas žetons ir piestiprināms sunim pie kakla siksnas vai citas ekipējuma daļas, vai nekavējoties uzrādāms pēc iepriekš minēto amatpersonu pieprasījuma. Ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc amatpersonu pieprasījuma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.

Suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā suņa īpašniekam ir tiesības saņemt jaunu žetonu, samaksājot žetona izgatavošanas izdevumus.

Suņa turēšanas nodeva un žetona izgatavošanas izdevumi suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā maksājami Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontos, kas norādīti Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā http://mvd.riga.lv/.

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes