Aktualitātes

Dzīvnieka reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām, no 2017. gada 1. janvāra visiem suņiem, kuri ir sasnieguši 4 mēnešu vecumu ir obligāti jābūt implantētai mikroshēmai jeb mikročipam un reģistrētam dzīvnieku datu bāzē (LDC). Normatīvie akti nosaka īpašu kontroli šados gadījumos: pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt); ja uz laiku tas tiek izvests no valsts; sasniedzot 4 mēnešu vecumu; ja piedalās izstādēs. Kaķu un mājas (istabas) sesku mikročipēšana un reģistrācija ir brīvprātīga, bet ļoti ieteicama darbība, kas paaugstina iespējas atrast dzīvnieku tā pazušanas gadījumā.

Dzīvnieka reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu (mikročipē) un izsniedz mājas (istabas) lolojumdzīvnieka pasi  tikai praktizējošs veterinārārsts. 

Mājdzīvnieku reģistrāciju īpašnieks var veikt:

Elektroniski ar e-pakalpojumu Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv vai Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla’www.latvija.lv;

Ierodoties klātienē jebkurā SIA Dr.Beinerts veterinārajā klīnikā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ja tiek sniegts šāds pakalpojums, Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros, informatīvais tālrunis 67095000, Lauksaimniecības datu centrā, informatīvie tālruņi 67095062, 67027240 vai 22019774.

Ja reģistrē mājdzīvnieku Lauksaimniecības datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru par šādu pakalpojumu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un Mājas (istabas) lolojumdzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums
– vienreizēja maksa 3.50 EUR. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var: ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos uz vietas vai veicot apmaksu internetbankā saskaņā ar izsniegto rēķinu (izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus).

Rekvizīti: Saņēmējs Lauksaimniecības datu centrs, PVN maksātāja Nr. 90001840100, Valsts kases Rīgas norēķinu centrs , Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000, Ieņēmumu kods: 21499, BIC kods: TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka
vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija. Mājdzīvnieka reģistrācija tiks pabeigta un apstiprināta tikai pēc reģistrācijas maksas saņemšanas LDC kontā. Pretējā gadījumā reģistrācija tiek anulēta.

Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību. Veterinārārsts izsniedz dzīvnieka īpašniekam veidlapu, kur A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs veterinārārsts. Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku. Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju klīnikā var saskaņā ar paklpojumu cenrādi, kurā ir iekļauta vienreizēja maksa 3.50 EUR par reģistrēšanu, ko SIA Dr.Beinerts pārskaita Lauksaimniecības datu centram, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.

Turpmākos notikumus (īpašumtiesību maiņas reģistrācija, turētāja maiņas reģistrācija, turēšanas adreses maiņas reģistrācija, reģistrēta mājdzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija, nāves vai eitanāzijas reģistrācija (izņemot suni, ja tas atzīsts par bīstamu)) var
reģistrēt bez maksas: 

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki, kuru suns, kaķis vai sesks ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, šādus turpmākos notikumus paziņo ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv vai uzticot to veikt veterinārārstam noformējot notikumu veidlapu. Īpašnieks pats nevar piereģistrēt mājas (istabas) dzīvnieka sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu. Šos notikumus jānorāda paziņot veterinārārstam aizpildot veidlapu uz kuras ir veterinārārsta paraksts un dzīvnieka īpašnieka paraksts

Aktualitātes
Dr. Beinerts Aktualitātes